Arca Capital nesmí vydat dluhopisy (25.11.2016)

Private equity fond Arca Capital slovenského miliardáře Pavola Krúpy nedostal od ČNB povolení k emisi dluhopisů v předpokládané hodnotě 500 milionů korun. ČNB neschválila společnosti prospekt, bez kterého tak nemůže dluhopisy veřejně nabízet. Prospekt podle vyjádření ČNB neobsahoval všechny potřebné náležitosti vyžadované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Jako zásadní nedostatek ČNB shledala zejména absenci ověřených výkazů peněžních toků za účetní období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a zprávy auditora k těmto výkazům. Na tuto skutečnost byla Arca ze strany ČNB v průběhu řízení opakovaně upozorňována, výkazy ale nepředložila. Absence takových výkazů představuje absenci jedné z nezbytných náležitostí prospektu. Dalším důvodem zamítnutí je podle ČNB také značná neurčitost informace o použití výtěžku emise. Emitent totiž v prospektu neuvedl konkrétní projekty, na které plánuje výtěžek emise použít. Podle ČNB vykazovaly dluhopisy znaky tzv. pokoutního fondu. To znamená veřejné shromažďování prostředků za účelem společného investování bez potřebné licence pro investiční společnost. Arca rozhodnutí respektuje a chystá novou žádost. Mělo jít o tříleté dluhopisy se splatností v 2019 o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu 10 000 Kč a ročním pevným úrokovým výnosem 4 %. U druhé žádosti již Arca předpokládá, že náležitosti splní a emisi ji ČNB schválí. [1] [2] [3]

[1] ROZHODNUTÍ ARCA. ČNB [online]. [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2016_00016_CNB_572.pdf

[2] O společnosti. ARCA [online]. [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.arcacapital.com/cz/arca-capital/profil

[3] Arca Capital nesmí vydat dluhopisy za půl miliardy korun. Podle ČNB nesplnila podmínky. HN [online]. [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-65531230-arca-capital-nesmi-vydat-dluhopisy-za-pul-miliardy-korun-podle-cnb-nesplnila-podminky