Kvalita života v Česku je vyšší než ve Francii nebo ve Velké Británii (5. 2. 2018)

Světové ekonomické fórum vydalo novou zprávu o Indexu rozvoje (IDI). Index IDI každý rok porovnává 103 zemí dle jejich ekonomické situace. Zaměřuje se na to, jak si jednotlivé země vedou v různých 11 sledovaných kategoriích. Kategorie reflektují vedle hrubého domácího produktu na hlavu také míru zaměstnanosti, délku a kvalitu života, míru chudoby, příjmovou nerovnost, veřejný dluh nebo znečištění životního prostředí, které ekonomika sama vytváří.

Česká Republika se podle indexu umístila na 15. místě ze všech 103 sledovaných států. Předbíháme tak takové země jako je například Francie, Velká Británie nebo Japonsko. Podle světového ekonomického fóra máme v Česku nízkou míru chudoby, relativně malý rozdíl příjmů mezi bohatými a chudými a nízkou nezaměstnanost. Česká Republika je Světovým ekonomickým fórem zařazena mezi vyspělé země, na rozdíl třeba od Maďarska či Polska, které jsou doposud řazeny mezi země rozvojové.

První místo na základě IDI indexu získalo Norsko, následováno Islandem, Lucemburskem a Švýcarskem.

Zdroj: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf