CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND
Investice do nemovitostí

DRFG AIF Real Estate Fund je fond zaměřený na přímou držbu komerčních nemovitostí na území České republiky. Založen ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management. Auditorem je Deloitte a depozitářem NEUE BANK AG. Fond byl spuštěn v únoru 2016.

Fond je rozhodnutím České národní banky schválen k veřejnému nabízení v České republice.

Investice do komerčních nemovitostí na území České republiky

Fond investuje pouze do již fungujících, společensky a morálně akceptovatelných projektů s dlouhodobým potenciálem konzistentního výnosu. Fond bude do svého portfolia vždy nabývat již zaběhlé a fungující nemovitosti na území České republiky.

Jednoduchá a přímá strategie

Dlouhodobé smlouvy s konzistentním výnosem Nemovitostní fond DRFG AIF Real Estate Fund je zaměřen na přímou držbu nemovitostí skrze nemovitostní společnosti (SPV) na území České republiky. Pro fond jsou vyhledávány nemovitostní projekty obsazené spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu statutu fondu DRFG AIF Real Estate Fund, která nabyla účinnosti od 26.2.2018.
Změna statutu obsahuje především:
  • změnu názvu na CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND,
  • split podílového listu 1:100,
  • měsíční valuace,
  • zavedení prodejní lhůty v délce 45 dní.

Více informací o změnách naleznete zde.

Investice do stabilních komerčních projektů

Klient fondu participuje na výnosech z nemovitostí. Likvidita investovaných prostředků činí tři měsíce. Cílem fondu je přinášet investorům zhodnocení při každé kvartální valuaci. Minimální doporučený horizont je tři roky vzhledem k daňovému testu.

Reporty

Výše uvedený propagační text byl převzat z www.drfg.cz a není ani analýzou investičních příležitostí ani investičním doporučením.

Další informace je možno získat na www.lafv.li.

Statut fondu

Staut fondu / Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku včetně přílohy se specifickými informacemi o fondu a statut 26. února 2018.

Otevřít dokument
Klíčové informace pro investory
Otevřít dokument

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou např. prospekt fondu a klíčové informace pro investory. Upozorňujeme, že očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Výkonnost investičního nástroje v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Hodnota investice může kolísat a ani návratnost investice není zaručena. Rizikům není možné se při obchodování na kapitálových trzích zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.