CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND
Investice do nemovitostí

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je fond se sídlem v Lichtenštejnsku obhospodařovaný lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management. Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Auditorem fondu je Deloitte a depozitářem Kaiser Partner Privatbank AG. Fond byl spuštěn v únoru 2016. Výhradním distributorem investic do fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter.

Vyjádření CZECH FUND a DRFG k aktuální situaci kolem koronaviru

V souvislosti s aktuální situací ohledně koronaviru byl zpracován rozbor dopadů působení epidemie a opatření vyhlášených Vládou České republiky na nemovitostní fond pod značkou CZECH FUND.

Níže tak naleznete vyjádření hlavních ekonomů investiční skupiny DRFG a nemovitostního fondu pod značkou CZECH FUND, Martina Slaného a Lukáše Kovandy.

V případě jakéhokoliv dotazu se, prosím, neváhejte obrátit na svého poradce.

Otevřít dokument
Investice do komerčních nemovitostí na území České republiky

Fond se zaměřuje na investice do nemovitostních společností (SPV) a skrze tyto společnosti realizuje investice do komerčních nemovitostí na území České republiky.

Fond investuje pouze do již fungujících, společensky a morálně akceptovatelných projektů s dlouhodobým potenciálem konzistentního výnosu. Fond bude do svého portfolia prostřednictvím nemovitostních SPV vždy nabývat již zaběhlé a fungující nemovitosti na území České republiky.

Jednoduchá a přímá strategie

Nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je zaměřen na přímou držbu podílů v nemovitostních SPV, které mají ve vlastnictví komerční nemovitosti na území České republiky. Pro fond jsou vyhledávány nemovitostní projekty obsazené spolehlivými nájemníky s dlouhodobými nájemními kontrakty.

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu statutu fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND, která nabyla účinnosti od 5. dubna 2018.

Změna statutu obsahuje především:
  • změnu názvu na CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND,
  • split podílového listu 1:100,
  • měsíční valuace,
  • zavedení prodejní lhůty v délce 45 dní.

Více informací o změnách naleznete zde.

Investice do stabilních komerčních projektů

Investor se stává podílníkem fondu a podílí se tak na ziscích fondu z nájemného komerčních nemovitostí, jednak na rostoucí hodnotě aktiv fondu. Dochází-li ke zhodnocování aktiv pod kontrolou fondu, dochází tím i ke zhodnocování investice každého investora. Na žádost investora fond podílové listy ve vlastnictví investora odkoupí. Investor musí vzít na vědomí, že proces odkupu trvá přibližně 3 měsíce a investované finanční prostředky tak nemůže získat zpět ihned. Cílem fondu je přinášet investorům zhodnocení při každé měsíční valuaci. Minimální doporučený horizont je tři roky vzhledem k daňovému testu.

Reporty

Další informace je možno získat na www.lafv.li.

Statut fondu

Staut fondu / Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku včetně přílohy se specifickými informacemi o fondu a statut 20. září 2019.

Otevřít dokument
Klíčové informace pro investory
Otevřít dokument

Výše uvedený propagační text byl převzat z www.czech-fund.cz a není ani analýzou investičních příležitostí ani investičním doporučením.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou např. prospekt fondu a klíčové informace pro investory, popř. se poradit s investičním poradcem. Upozorňujeme, že očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Výkonnost investičního nástroje v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Výše výnosu investora může být snížena v důsledku [vstupních poplatků, provizí či odměn], jejichž úhradu investor musí v souvislosti s investicí do fondu provést. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Hodnota investice může kolísat a ani návratnost investice není zaručena. Rizikům není možné se při obchodování na kapitálových trzích zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.

Další informace je možno získat na www.lafv.li nebo na www.czech-fund.cz.