DRFG UCITS Bond Fund

DRFG UCITS Bond Fund je investiční dluhopisový fond založený investiční skupinou DRFG a.s. ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management. Auditorem je Deloitte a depozitářem NEUE BANK AG.

Fond je notifikován Českou národní bankou pro prodej veřejnosti v České republice.

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit na ukončení činnosti investičního fondu DRFG UCITS Bond Fund.

Od obhospodařovatele fondu společnosti CAIAC Fund Management AG jsme obdrželi informaci, že ke dni 16.2.2018 byl započat proces ukončení činnosti investičního fondu DRFG UCITS Bond Fund (ISIN: LI0255111291).

Poslední řádná valuace proběhla dne 15. února 2018 s hodnotou podílového listu 104,77 Kč. Konečná hodnota podílového listu by se neměla významně lišit.

Obhospodařoval fondu společnost CAIAC Fund Management AG a společnost DRFG a.s. (promotér fondu) se k tomuto rozhodli vlivem změny tržních podmínek na trhu korporátních dluhopisů, do nichž uvedený fond investuje shromážděné prostředky v souladu se svým statutem. Celé prohlášení je dostupné na www.drfg.cz/fond.

Prosíme, prostudujte si tento dokument, ve kterém jsou uvedeny další podrobnosti.

Klíčové informace pro investory
Otevřít dokument
Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku včetně přílohy se specifickými informacemi o fondu a prospekt 1. srpna 2016

DRFG UCITS BOND FUND – SKIPCP podle lichtenštejnského práv

Otevřít dokument
Příloha B: Specifické informace pro jednotlivé prodejní země

Informace pro potenciální investory v DRFG UCITS Bond Fund v České republice. Tyto informace doplňují prospekt a poskytují další podrobnosti s ohledem na prodej v České republice.

Otevřít dokument

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou např. prospekt fondu a klíčové informace pro investory. Upozorňujeme, že očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Výkonnost investičního nástroje v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Hodnota investice může kolísat a ani návratnost investice není zaručena. Rizikům není možné se při obchodování na kapitálových trzích zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.