DRFG UCITS Bond Fund

DRFG UCITS Bond Fund je investiční dluhopisový fond založený investiční skupinou DRFG a.s. ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management. Auditorem je Deloitte a depozitářem NEUE BANK AG.

Fond je notifikován Českou národní bankou pro prodej veřejnosti v České republice.

Investiční strategie

Velká důležitost je kladena na linearitu a předvídatelnost výnosu. Fond investuje převážně do korporátních dluhopisů s vysokou kredibilitou a také do dluhopisů EU bank. Fond je denominován do české koruny.

Pro koho je fond určen

Fond je vhodný pro vyvážené investory, kteří tolerují malou míru rizika a konzistentní výnosy. Minimální doporučený investiční horizont je tři roky.

Výše uvedený propagační text byl převzat z www.drfg.cz a není ani analýzou investičních příležitostí ani investičním doporučením.

Další informace je možno získat na www.lafv.li.

Klíčové informace pro investory
Otevřít dokument
Statut fondu

Dokument obsahuje smlouvu o správě svěřeného majetku včetně přílohy se specifickými informacemi o fondu a prospekt 1. srpna 2016

DRFG UCITS BOND FUND – SKIPCP podle lichtenštejnského práv

Otevřít dokument
Příloha B: Specifické informace pro jednotlivé prodejní země

Informace pro potenciální investory v DRFG UCITS Bond Fund v České republice. Tyto informace doplňují prospekt a poskytují další podrobnosti s ohledem na prodej v České republice.

Otevřít dokument

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, jako jsou např. prospekt fondu a klíčové informace pro investory. Upozorňujeme, že očekávaná výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Výkonnost investičního nástroje v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Hodnota investice může kolísat a ani návratnost investice není zaručena. Rizikům není možné se při obchodování na kapitálových trzích zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.