Garanční fond
 1. Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále jen „Fond“) je právnickou osobou, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům.
 2. Fond
  1. přijímá příspěvky od obchodníků s cennými papíry
  2. informuje Českou národní banku (dále jen „ČNB“) o výši příspěvků, které jednotliví obchodníci s cennými papíry zaplatili fondu za příslušný kalendářní rok, a uveřejňuje tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. dubna následujícího roku,
  3. zajišťuje ověřování nároků na vyplacení náhrad z Fondu,
  4. zajišťuje vyplacení náhrad z Fondu.
 3. Fond je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Fond není státním fondem a nevztahují se na něj zvláštní právní předpisy o pojišťovnictví.
 4. Fond je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho statutárním orgánem. Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
 5. Každý obchodník s cennými papíry (dále jen „obchodník“ nebo „obchodníci“) je povinen platit příspěvek do Fondu. Do Fondu se platí příspěvek a vyplácejí se náhrady i za majetek zákazníků svěřený zahraniční osobě při poskytování investičních služeb v České republice.
 6. Zdrojem majetku Fondu jsou příspěvky od obchodníků, pokuty uložené obchodníkům podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, pokuty uložené investičním společnostem za porušení ustanovení týkajících se obhospodařování majetku zákazníků a výnosy s investování peněžních prostředků. Fond může přijmout úvěr nebo návratnou finanční výpomoc.
 7. Způsob zabezpečování Fondu, způsob investování peněžních prostředků Fondu a úhradu nákladů na činnost Fondu podrobně upraví statut Fondu, který vydá správní rada po předchozím souhlasu Ministerstva financí České republiky (dále je „ministerstvo“). Souhlas se vyžaduje též ke každé změně statutu Fondu.
 8. Náhrada z Fondu se poskytuje za majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka. Pro výpočet náhrady se ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení ČNB, sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka, a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimkou hodnoty peněžních prostředků svěřených obchodníkovi, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, a vedených jim na účtech pojištěných podle zvláštního zákona upravujícího činnosti bank. Od výsledné částky se odečte hodnota závazků zákazníka vůči obchodníkovi splatných ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení ČNB. Pro výpočet náhrady jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů platné ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení od ČNB. Při výpočtu náhrady může Fond přihlédnout i ke smluvním ujednáním mezi obchodníkem a zákazníkem, jsou-li obvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které vznikl nárok ke dni, kdy Fond obdržel oznámení ČNB.
 9. Obchodník platí do Fondu roční příspěvek ve výši 2 % z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední rok. Roční příspěvek činí nejméně 10 000 Kč, a to bez ohledu na počet měsíců, ve kterých obchodník vykonává svou činnost. Příspěvek do Fondu je splatný každoročně do 31. března, a to za předchozí kalendářní rok.
 10. ČNB bez zbytečného odkladu oznámí Fondu, že:
  1. obchodník z důvodů své finanční situace není schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku,
  2. soud prohlásil konkurz na majetek obchodníka nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci obchodníka se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi.
 11. Fond po dohodě s ČNB neprodleně uveřejní vhodným způsobem oznámení, které obsahuje:
  1. skutečnost, že obchodník není schopen plnit své závazky,
  2. místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků na náhradu a zahájení výplaty náhrad z Fondu, když lhůta pro přihlášení nesmí být kratší než 5 měsíců (skutečnost, že tato lhůta uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Fondu),
  3. případně další skutečnosti související s přihlášením nároků.
 12. Na náhradu z Fondu nemá nárok:
  1. Česká konsolidační agentura,
  2. územní samosprávný celek,
  3. osoba,  která v průběhu 3 let předcházejících oznámení podle odstavce 11:
   1. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
   2. byla vedoucí osobou obchodníka, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
   3. byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
   4. byla osobou blízkou podle občanského zákoníku osobě podle bodů 1 až 3,
   5. byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
   6. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
   7. byla vedoucí osobou osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
  4. osoba, ve které má obchodník, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi vyšší než 50 % podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
  5. osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, prostředky získané trestným činem,
  6. osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, splnit své závazky vůči zákazníkům.
 13. Fond pozastaví výplatu náhrad:
  1. za majetek zákazníka, o kterém je z průběhu trestního řízení zřejmé, že může jít o majetek podle 12e)
  2. osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, který způsobil neschopnost obchodníka s cennými papíry splnit své závazky vůči zákazníkům, a to po dobu trestního řízení vedeného proti této osobě.
 14. Náhrada z Fondu se poskytuje za majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka. Pro výpočet náhrady ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení ČNB, sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry, a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimkou hodnoty peněžních prostředků svěřených obchodníkovi, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, a vedených jim na účtech pojištěných podle zvláštního zákona upravujícího činnost bank. Od výsledné částky se odečte hodnota závazků zákazníka vůči obchodníkovi splatných ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení ČNB.
 15. Pro výpočet náhrady podle odst. 14 jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů platné ke dni, ke kterému Fond obdrží oznámení ČNB. Při výpočtu náhrady může Fond přihlédnout i ke smluvním ujednáním mezi obchodníkem a zákazníkem, jsou-li obvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které vznikl zákazníkovi nárok ke dni, kdy Fond obdržel oznámení ČNB.
 16. Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle odstavců 14 a 15, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající 20 000 eurům pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka.
 17. Náhrada z Fondu musí být vyplacena do 3 měsíců od ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. ČNB může ve výjimečných případech na žádost Fondu prodloužit lhůtu podle věty první nejvýše o 3 měsíce.
 18. Okamžikem výplaty náhrady z Fondu se Fond stává věřitelem obchodníka, a to v rozsahu vyplacené náhrady. Pokud byla pohledávka již přihlášena do konkurzu na majetek obchodníka, stává se Fond okamžikem a ve stejném rozsahu konkurzním věřitelem obchodníka v úpadku namísto zákazníka. Na žádost Fondu vyznačí správce konkurzní podstaty tuto změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek.
 19. Právo zákazníka na vyplacení náhrady z Fondu se promlčuje uplynutím 5 let ode dne splatnosti pohledávky zákazníka na vyplacení náhrady z Fondu.
 20. V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení náhrad, obstará si Fond potřebné peněžní prostředky na finančním trhu. Pokud Fond úvěr nezíská, může mu na jeho žádost poskytnout stát návratnou finanční výpomoc v potřebné výši.
 21. Na majetek Fondu nemůže být prohlášen konkurz.
 22. Majetek zákazníka není součástí konkurzní podstaty obchodníka a správce konkurzní podstaty jej bez zbytečného odkladu vydá zákazníkům. Náklady spojené s vydáním majetku zákazníka jsou pohledávkou za konkurzní podstatou a uspokojí se ve stejném pořadí jako náklady spojené s udržováním a správou konkurzní podstaty.
 23. Jestliže investiční nástroje téhož druhu, které tvoří majetek zákazníků a jsou vzájemně zastupitelné, nepostačují k uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, vydá se zákazníkům odpovídající podíl investičních nástrojů nebo jeho hodnota v penězích. Nepostačují-li peněžní prostředky k uspokojení všech zákazníků, kteří mají nárok na jejich vydání, uspokojí se nároky zákazníků poměrně.
 24. Fond spolupracuje se zahraničním záručním systémem, u kterého má obchodník s cennými papíry připojištěn majetek svých zákazníků, zejména při poskytování náhrad z obou těchto záručních systémů.
 25. Podrobnější informace o Fondu může zákazník získat v zákonu č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu nebo prostřednictvím ČNB (www.cnb.cz).