Fondy

Peníze uložené v bankách, z důvodu rozdílu mezi nízkou úrokovou sazbou a vysokou inflací, ztrácejí svou reálnou hodnotu. Pro ochranu hodnoty úspor je vhodné „nechat peníze vydělávat“ tedy zvolit vhodný způsob investování. Obchodování na kapitálových trzích patří z dlouhodobého hlediska k jedněm z nejvýnosnějších forem investování.

Naše společnost je držitelem licence obchodníka s cennými papíry a podléhá dozoru České národní banky. Na tuzemském akciovém trhu působí od roku 1994.

Jsme připraveni zprostředkovat svým zákazníkům obchody s cennými papíry jak na trzích v Česku, tak i na trzích v zahraničí. V současné době se naše společnost specializuje především na zprostředkování obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů.

Podílový fond nemá právní subjektivitu. Je spravován investiční společností, která řídí jeho fungování. Majetek fondu je vždy oddělen od majetku investiční společnosti. Podílový fond je zakládán obvykle na dobu neurčitou. Podílové fondy emitují neomezené množství podílových listů. Investor – podílník tak může kdykoli do fondu vstoupit a kdykoli z něj vystoupit.

Hodnota podílového listu odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Frekvence oceňování závisí na struktuře majetku fondu a je pro různé fondy rozdílná.

Investice do podílových listů fondů je vhodná pro pravidelné investování. Jako u každé investice, ale i zde platí, že je třeba investovat pouze volné finanční prostředky.

Při volbě investice je vhodné zvažovat tři základní parametry: výnos (kolik danou investicí získám), riziko (jak velké hrozí nebezpečí, že mohu o část investovaných prostředků přijít) a likviditu (jak rychle mohu svou investici přeměnit na hotové peníze). Otevřené podílové fondy nabízí z tohoto pohledu oproti jiným typům investic řadu výhod:

 • profesionální správa majetku

  Fond je spravován investiční společností, která zaměstnává řadu analytiků, kteří vyhledávají atraktivní investiční příležitosti. Fondy mají různé investiční strategie a tím se hodí pro různé druhy investorů.

 • nemožnost krachu

  Vzhledem k tomu, že podílový fond nemá právní subjektivitu, nemůže ani zkrachovat. Majetek fondu je vždy oddělen od majetku investiční společnosti.

 • omezení rizika

  Portfolio fondu je tvořeno mnoha druhy cenných papírů (dluhopisů, akcií i podílových listů a část prostředků bývá uložena i na termínovaných vkladech), takže propad ceny u některého aktiva má na celkový výnos jen malý vliv. K dispozici je široká škála typů fondů s různou rizikovostí. Jako u každé investice, je ale i podílník vystaven řadě rizik např. riziku kreditnímu.

 • vysoká likvidita

  Investiční společnost je povinna kdykoli odkoupit podílové listy za tržní cenu od svého podílníka zpět.

Při volbě typu fondu je třeba vždy zvažovat Vaši investiční strategii. Od ní se potom bude odvíjet investiční horizont (tzn. dobu po jakou chcete mít peníze uloženy v investici) a vztah k riziku (vždy totiž platí, že čím vyšší je možný výnos, tím je také vyšší riziko, že investice bude ztrátová).

Pro výběr vhodného typu fondu v návaznosti na Vaši investiční strategii je možné využít následující informace:

 • Fond peněžního trhu ukládá prostředky investorů především na termínované vklady u bank, nakupuje státní pokladniční poukázky a dluhopisy s krátkou dobou splatnosti. (investiční horizont činí 6 až 12 měsíců, výkonnost a riziko jsou nízké, likvidita vysoká)
 • Dluhopisový fond nakupuje především státní a firemní dluhopisy. Dluhopisy, do nichž fondy investují, mohou přinášet o něco vyšší výnosy, než jaké mohou dosahovat fondy peněžního trhu, oproti tomu ale platí, že růst kurzů dluhopisových fondů není tak rovnoměrný jako u fondů peněžního trhu a může v v krátkém období i zakolísat. (investiční horizont 2 roky, výkonnost a riziko jsou nižší, likvidita vysoká)
 • Smíšený fond investuje do podílových listů, obligací, nástrojů peněžního trhu i akcií. Vzájemný poměr těchto cenných papírů určuje jak výnosnost, tak i rizikovost investice. Akciová část portfolia by měla v době růstu táhnout zhodnocení fondu vzhůru a v případě negativního vývoje akcií by měla dluhopisová část tlumit negativní vliv klesajícího kurzu akcií. (investiční horizont činí 3 roky, výkonnost a riziko je střední, likvidita vysoká)
 • Akciový fond ukládá většinu investovaných prostředků do akcií. Rizikovost fondu se odvíjí od toho, do jakých firem a v jakých zemích fond investuje. V krátkém období může kurz těchto fondů výrazně kolísat. (investiční horizont činí 5 let, výkonnost a riziko jsou vysoké, likvidita vysoká)
 • Nemovitostní fond investuje do nemovitých statků a cenných papírů na ně navázaných. Tyto fondy mohou být vhodným zajištěním do investičního portfolia. (investiční horizont činí 2 roky, výkonnost a riziko je nižší, likvidita vysoká)

Základním dokumentem každého fondu je Statut fondu. Nejdůležitější informace o fondu je pak možné se dozvědět z Klíčových informací pro investory.

Při investování je třeba brát v úvahu, že investice s možným vyšším výnosem má vždy vyšší riziko (totéž platí i naopak). Výnosy nejsou nikdy garantovány. Mezi hlavní rizika spojená s obchodováním s investičními nástroji patří např. tato rizika: tržní, likvidní, měnové, úvěrové, úrokové, operační, kreditní a mnohá další. Před začátkem investování je nutné, abyste se s povahou jednotlivých rizik seznámili a dokázali jím čelit.